بر اساس بخش نامه وزارت آموزش و پرورش، آزمون ورودی مقطع متوسطه در دبیرستان های تیزهوشان و نمونه دولتی برای دانش آموزان سال سوم راهنمایی در تاریخ 2 تیر ماه سال 1391 برگزار می گردد

درضمن برای دانش آموزان سال اول راهنمایی این امکان وجود دارد که با آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان برای سال دوم راهنمایی به این مدارس راه‌یابند.

شرایط ثبت نام‌برای سال سوم راهنمایی

شرط اصلی ثبت نام داشتن حداقل معدل کتبی 19 در سال سوم راهنمایی برای دبیرستان های تیز هوشان و معدل کتبی 15 برای دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی می باشد. ثبت نام از تاریخ 20 اسفند 1390 تا پایان فروردین 1391 در مدارس راهنمایی محل تحصیل انجام می شود.

منابع آزمون:

منابع سوال این آزمون که در قالب یک آزمون چهارگزینه ای برگزار می گردد، از هر سه مقطع راهنمایی می باشد. موارد و ضرایب درسی این آزمون در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف

ماده درسی

تعداد سوال

ضریب

منابع طرح سوال

1

قرآن و تعلیمات دینی

10

2

20 درصد سوالات از کتاب های اول راهنمایی سال تحصیلی   89-1388

20 درصد سوالات از کتاب های دوم راهنمایی سال تحصیلی   90-1389

60 درصد سوالات از کتاب های سوم راهنمایی سال تحصیلی   91-1390

2

ادبیات فارسی

10

2

3

عربی

8

1

4

علوم اجتماعی(تاریخ، جغرافیا و اجتماعی)

10

1

5

زبان انگلیسی

7

1

6

حرفه و فن

5

1

7

علوم تجربی

20

2

8

ریاضیات

30

3

جمع کل

100

توجه:

هر پاسخ صحیح3 نمره‌ی مثبت و هر پاسخ غلط1 نمره‌ی منفی خواهد داشت.

شرایط ثبت نام‌برای سال اول راهنمایی

شرط اصلی ثبت نام داشتن حداقل معدل کتبی 19 در نوبت دوم سال اول راهنمایی برای ورود به پایه دوم مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و حداقل معدل کتبی 16 نوبت دوم سال اول راهنمایی برای ورود به پایه دوم مدارس راهنمایی نمونه دولتی است.

منابع آزمون:

ردیف

ماده درسی

تعداد سوال

ضریب

زمان آزمون

منابع طرح سوال

1

قرآن و تعلیمات دینی

10

2

100دقیقه

کتابهای پایه اول سال تحصیلی1390-91

2

ادبیات فارسی

10

2

3

عربی

5

1

4

علوم اجتماعی(تاریخ، جغرافیا و اجتماعی)

10

1

5

زبان انگلیسی

10

1

6

حرفه و فن

5

1

7

علوم تجربی

20

2

8

ریاضیات

30

3

جمع کل

100

برنامه ریزی کانون فرهنگی آموزش برای آزمون سوم راهنمایی

الف:در تاریخ8 اردیبهشت 91آزمون نداریم ، در تاریخ های 15 و 29 اردیبهشت 91به صورت زیر آزمون ها برگزار می‌گردد:

پروژه

تاریخ آزمون

درس‌ها

پروژه‌ی (5)

پایان نیم‌سال دوم

15 اردیبهشت

جمع‌بندی کل مباحث نیم‌سال دوم

29 اردیبهشت

جمع‌بندی کل مباحث نیم‌سال اول و دوم (دروس ریاضی، علوم و فارسی)

19 خرداد

شبیه‌ساز آزمون تیزهوشان راهنمایی (ورودی دبیرستان‌های تیزهوشان)

26 خرداد

شبیه‌ساز آزمون تیزهوشان راهنمایی (ورودی دبیرستان‌های تیزهوشان)

ب:2آزمون ویژه:

کانون فرهنگی‌آموزش در نظر دارد2 آزمون ویژه برای جمع‌بندی درتاریخ های 19 و 26خرداد ماه برای مقاطعاول و سوم راهنمایی برگزار نماید. نحوه ارزیابی این آزمون نیز مطابق با ضرایب آزمون اصلی خواهد بود.ضمنا تمام دانش آموزان اعم از عادی و تیز هوشان ،کانونی ویا غیر کانونی می توانند در این آزمون ثبت نام وشرکت نمایند.